GDPR

Komplexní legislativa problematiky GDPR.

Organizace v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost /splnění zákonné povinnosti, nebo pro účely oprávněného zájmu Organizace („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, dále pak citlivé OÚ (zvláštní kategorie OÚ): údaje o zdravotním stavu/informace o trestních deliktech nebo pravomocných odsouzeních/podpisový vzor.

Organizace Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účely:

  • evidence klientů kupující permanentní vstupy do provozů organizace,
  • evidence klientů využívající služby organizace na základě smluv o spolupráci,
  • evidence účastníků kurzů plavání a plavecké školy,
  • evidence klientů pro účely rezervace prostorů organizace,
  • evidence účastníků sportovních a kulturních akcí, pořádané organizací,
  • objednávky služeb a pronájmů prostorů příspěvkové organizace,


a to na základě Právního důvodu zpracování. Organizace nezpracovává OÚ na rámec zákonem daného rozsahu, pokud s tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
Organizace Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Organizace patří služby nebo dodávky zboží a mají se Organizace uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.

Organizace Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.

Organizace Vás informuje, že OÚ uloží na dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování, popř. po dobu trvání smlouvy u Organizace. Organizace Vás informuje, že máte právo požadovat od Organizace přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Organizace OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Organizace sděluje, že máte právo získat od Organizace potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.

Organizace sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Organizace nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Organizace výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Organizace, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Organizace upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.
Organizace sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.